سامانه استعلام گواهی سازمان پدافند غیر عامل کشور
سامانه استعلام گواهی سازمان پدافند غیر عامل کشور
 

مشخصات دوره های شرکت شده

',گواهی با کد ملی وارد شده یافت نشد
نام نام خانوادگی عنوان دوره کد دوره مجری نمره حداکثر نمره تاریخ ازمون مجاز به دریافت گواهی دانلود گواهی