سایت جامع آموزش و پژوهش

صدور گواهی فنی پدافندغیرعامل

شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه پدافند غیر عامل در گروه های تخصصی (معماری و شهرسازی، راه و ترابری، مهندسی آب) با تکمیل مدارک به شرح ذیل و مراجعه به اداره کل پدافند غیر عامل استان مربوطه (واقع در ساختمان استانداری)، می توانند نسبت به اخذ گواهینامه پدافند غیر عامل در گروه های ذکر شده اقدام نمایند.