فعالیتها

بخش پژوهش

· تشکیل بانک اطلاعات پروژه های پدافند غیر عامل

· فراخوان درخواست همکاری با مرکز در سطح کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و تشکیل بانک اطلاعات خبرگان پدافند غیرعامل

· عقد تفاهم نامه متعدد در حوزه پژوهش با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور

· تصویب و اجرای پروژه های پژوهشی غیرصنعتی مورد نیاز معاونت ها و قرارگاه های سازمان

· تهیه شیوه نامه مراحل پیشنهاد عنوان پروژه تا تصویب، اجرا و مستندسازی

بخش مدیریت دانش

· تشکیل بانک اطلاعات اعضای مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

· تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و کسری خدمت

· تشکیل بانک اطلاعات مترجمین مرکز

· ثبت و دسته بندی اطلاعات کتب در حوزه های مختلف پدافندی

· تهیه شیوه نامه کمیته ترجمه مرکز مطالعات سازمان

· طراحی و بروزرسانی سایت مرکز مطالعات در حوزه های کسری خدمت و نخبگان – مترجمین – هیئت علمی پژوهش و …

· اطلاع رسانی اخبار آموزشی و پژوهشی از طریق سایت و پیامک

· برگزاری همایش ها و کنفرانس ها در زمینه پدافند غیرعامل

· طراحی، چاپ و تبلیغات در حوزه های مختلف در زمینه پدافند غیرعامل

· طراحی گواهی نامه، کارت عضویت و تربیت مربی پدافند غیرعامل

بخش آموزش

· تهیه شیوه نامه جامع آموزشی کوتاه مدت

· تهیه شیوه نامه همکاری با موسسات آموزشی همکار

· اجرای دوره های آموزشی عمومی – تربیت مربی و تخصصی

· انعقاد تفاهم نامه های آموزشی

· اعطای مجوز حقوقی آموزش با هماهنگی معاونت آموزش سازمان

· اعطای گواهی آموزشی به اشخاص حقیقی

· صدور کارت تربیت مربی

بخش تالیف متون

· تهیه شیوه نامه تالیف متون

· داوری و چاپ مقالات و کتب در حوزه پدافند غیرعامل

· هماهنگی موارد آموزشی و پژوهشی در قالب تفاهم نامه