سایت جامع آموزش و پژوهش

کارشناسی ارشد

قابل توجه  داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ دانشگاه جامع امام حسین (ع) :

  • نسبت به تکمیل فرم اکسل زیر اقدام نموده و  هم چنین فایل یک قطعه عکس 4*3 اسکن شده را به آدرس  pma107@irpdo.ir  ایمیل نمایند.
  • منابع آزمون طبق جدول زیر می باشد
ردیفنام درسضریبمنابع پیشنهادی
1مبانی نظری پدافند غیرعامل21-جلالی فراهانی ، غلامرضا، 1392، مقدمه ای بر مبانی نظری پدافند غیرعامل با رویکرد تهدیدات جدید ، انتشارت دانشگاه جامع امام حسین (ع).2- جلالی فراهانی ، غلامرضا، 1391، چهار گفتار در باب  پدافند غیرعامل ، انتشارت محدث.
2مبانی سازمان ومدیریت1رضاییان ، علی ، 1395 ، مبانی سازمان ومدیریت ، انتشارت سمت.
3مدیریت بحران2ساوه درودی ، مصطفی ، 1395 ، محمد م حدادی ، مدیریت بحران : مفاهیم ونظریه ها والگوها ، انتشارت ناجا.
4تهدیدات و انواع آن1عبداله خانی ، علی ، 1398، تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)، چاپ دوم ، انتشارت دانشگاه امام حسین (ع).
5ریاضیات و آمار واحتمالات2جمشیدی ، خدیجه ، 1392 ، آمار وکاربرد آن در مدیریت ، انتشارت دانشگاه پیام نور.
6زبان انگلیسی1ثمربخش تهرانی ، شهربانو ، 1389 ، زبان تخصصی رشته مدیریت دولتی ، انتشارات دانشگاه پیام نور.