سایت جامع آموزش و پژوهش

پروژه های پژوهشی

جهت همکاری شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، انجمن‌ها، و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در اجرای پرژه های پژوهشی در حوزه های مختلف پدافندغیرعامل با تلفن 02166978229 یا تماس حاصل فرمایید.