سایت جامع آموزش و پژوهش

کارشناسی ارشد

رشته‌های پدافند غیرعامل در مقطع کارشناسی ارشد در 3 دانشگاه زیر ثبت نام می گردد:

 رشته‌های دانشکده پدافندغیرعامل دانشگاه جامع امام حسین(ع) https://fpd.ihu.ac.ir

 • 1) کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه (پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 • 2) کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش سازه امن (پذیرش از طریق کنکور سراسری)

 • 3) کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی (پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 • 4) کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش آفا (پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 • 5) کارشناسی ارشد پدافند اقتصادی (پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 •  
 • 6)کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بحران ناشی از تهاجم (با آزمون اختصاصی) 
 • 7) کارشناسی ارشد پدافند زیستی (با آزمون اختصاصی)

رشته های مجتمع پدافندغیرعامل دانشگاه مالک اشتر

 1. کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش سازه (پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 2. کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی(پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 3. کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش معماری و شهرسازی (پذیرش از طریق کنکور سراسری)
 4. کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بحران ناشی از تهاجم (با آزمون اختصاصی)

رشته های پدافندغیرعامل دانشکده علوم و فنون فارابی

 1. کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش امنیت ملی (با آزمون اختصاصی)
 2. کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش مدیریت رسانه (با آزمون اختصاصی)

رشته های کارشناسی ارشد با آزمون اختصاصی چند برابر ظرفیت پذیرش شده سپس از قبول شدگان در آزمون کتبی، مصاحبه به عمل می آورد.

افرادی که می توانند ثبت نام کنند: کارکنان رسمی و شاغل دستگاه‌های دولتی می‌باشند که می‌بایست معرفی نامه از محل خدمت خود را به سازمان ارائه دهند.