سایت جامع آموزش و پژوهش

برگزاری دوره کارشناسی ارشد

برگزاری دوره کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ ، از کارکنان دستگاه های اجرایی ونیروهای مسلح در 28 آبان ماه 1400