ماموریت
1-هدایت و هماهنگی در اجرای آموزش های عمومی، تخصصی ، تربیت مربی و تحصیلات تکمیلی
2-بررسی ، تصویب و عقد قرارداد پژوهش های مورد نیاز سازمان پدافند غیرعامل کشور
3-مستندسازی و ایجاد بانک اطلاعات در حوزه های آموزشی و پژوهشی
4-راهبری دانشگاه های معین و همکار و هماهنگی با انجمن علمی

اعضای شورای سیاستگذاری

ریاست شورا- رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور سردار جلالی
جانشین شورا-معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل کشور سردار رسولی
دبیر شورا-رئیس مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور جناب آقای دکتر صارمی