اصول پدافند غيرعامل

(1) انتخاب عرصه هاي ايمن در جغرافياي كشور
(2) تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در فضا
(3) پراكندگي در توزيع عملكردها متناسب با تهديدات و جغرافيا
(4) انتخاب مقياس بهينه از پراكندگي و توجيه اقتصادي پروژه
(5) كوچك سازي، ارزان سازي و ابتكار در پدافند غيرعامل
(6) موازي سازي سيستم هاي پشتيباني وابسته
(7) مقاوم سازي استحكامات و ايمن سازي سازه هاي حياتي
(8) مكان يابي استقرار عملكردها
(9) مديريت بحران دفاعي در صحنه ها
(10) استتار و نامرئي سازي
(11) كور كردن سيستم اطلاعاتي دشمن
(12) اختفاء با استفاده از عوارض طبيعي
(13) پوشش در همه زمينه ها
(14) فريب، ابتكار عمل و تنوع در كليه اقدامات
(15)حفاظت اطلاعات سيستم هاي حياتي و مهم
(16) توليد سازه هاي دو منظوره