حوزه فعالیتی مرکز

بخش پژوهش

 ·     تشکیل بانک اطلاعات پروژه های پدافند غیر عامل

 ·     فراخوان درخواست همکاری با مرکز در سطح کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و تشکیل بانک اطلاعات خبرگان پدافند غیرعامل

 ·     عقد تفاهم نامه متعدد در حوزه پژوهش با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور

 ·     تصویب و اجرای پروژه های پژوهشی غیرصنعتی مورد نیاز معاونت ها و قرارگاه های سازمان

 ·     تهیه شیوه نامه مراحل پیشنهاد عنوان پروژه تا تصویب، اجرا و مستندسازی

 

بخش مدیریت دانش

 ·     تشکیل بانک اطلاعات اعضای مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

 ·     تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و کسری خدمت

 ·     تشکیل بانک اطلاعات مترجمین مرکز

 ·     ثبت و دسته بندی اطلاعات کتب در حوزه های مختلف پدافندی

 ·     تهیه شیوه نامه کمیته ترجمه مرکز مطالعات سازمان

 ·     طراحی و بروزرسانی سایت مرکز مطالعات در حوزه های کسری خدمت و نخبگان مترجمین هیئت علمی پژوهش و ...

 ·     اطلاع رسانی اخبار آموزشی و پژوهشی از طریق سایت و پیامک

 ·     برگزاری همایش ها و کنفرانس ها در زمینه پدافند غیرعامل

 ·     طراحی، چاپ و تبلیغات در حوزه های مختلف در زمینه پدافند غیرعامل

 ·     طراحی گواهی نامه، کارت عضویت و تربیت مربی پدافند غیرعامل

 

بخش آموزش

 ·     تهیه شیوه نامه جامع آموزشی کوتاه مدت

 ·     تهیه شیوه نامه همکاری با موسسات آموزشی همکار

 ·     اجرای دوره های آموزشی عمومی تربیت مربی و تخصصی

 ·     انعقاد تفاهم نامه های آموزشی

 ·     اعطای مجوز حقوقی آموزش با هماهنگی معاونت آموزش سازمان

 ·     اعطای گواهی آموزشی به اشخاص حقیقی

 ·     صدور کارت تربیت مربی

 

بخش تالیف متون

 ·     تهیه شیوه نامه تالیف متون

 ·     داوری و چاپ مقالات و کتب در حوزه پدافند غیرعامل

 ·     هماهنگی موارد آموزشی و پژوهشی در قالب تفاهم نامه