جهت انجام پروژه های ترجمه ای پیشنهادی در راستای اهداف پدافند غیرعامل فرم پیشنهاد ترجمه را دریافت و در زمان فراخوان به مرکز مطالعات ارسال نمایید

همچنین فرم سند انتظار ترجمه پس از تایید عنوان پیشنهاد ترجمه از سوی معاونت سازمان جهت مراحل بعد، مورد نیاز و قابل پیگیری می باشد

   دانلود : برگه_تایید_ناظر.pdf           حجم فایل 675 KB
   دانلود : سند_انتظار_پروژۀ_ترجمه.rar           حجم فایل 1728 KB
   دانلود : فرم_پیشنهاد_ترجمه.rar           حجم فایل 216 KB

اول صفحه