فرآیند حمایت از پایان نامه

مراحل و فرآیند هدایت و حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی

1.       پیشنهاد حداقل دو موضوع پایان نامه به مرکز مطالعات در حوزه های مختلف پدافند غیرعامل کشور

2.      اعلام موضوعات پیشنهاد شده به معاونت و قرارگاههای مربوطه سازمان

3.     دریافت نظرات معاونتها و قرارگاهها در رابطه با موضوع مدنظر

4.     اعلام نظرات معاونت ها و قرارگاهها به پیشنهاد دهنده طرح (مثبت یا منفی)

5.     درصورت مثبت بودن و تایید موضوع، معرفی دانشجو به معاونت یا قرارگاه موردنظر

6.      اعلام نتیجه به معاونت آموزش و پژوهش یا مرکز مطالعات جهت اقدام بعدی

7.     معرفی دانشجو از طرف سازمان پدافند به مراکز همایتی و هدایتی جهت اجرای پایان نامه (دانشگاهها و ...)

8.     ارسال پایان نامه تدوینی بعد از دفاعیه بصورت گالینگور و لوح فشرده به تعداد سه محور به مرکز مطالعات

9.      ارسال یک نسخه همراه با لوح فشرده به معاونت یا قرارگاه مربوطه

اول صفحه