اسامی مراکز آموزشی همکار در حوزه پدافند غیرعامل که دارای مجوز آموزشی از سازمان می باشند:

 

1) انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران

2) مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر

3) دانشکده پدافند دانشگاه امام حسین (ع)

4) موسسه آینده پویان فارابی

5) موسسه بین المللی پردیس شریف

6) دانشگاه مالک اشتر - شیراز

7) شرکت کوشا صنعت باتیس- شیراز

8) موسسه پیرانو بین الملل

9) شرکت افق امن گستر ایرانیان

10) شرکت طوفان ذهنی فناوری

11) شرکت ایمن بستر سازان پایداری

12) شرکت پایدار سازان امید آیندگان خراسان رضوی