ردیف لیست کتاب های مدیریت بحران
1 ارتباط صنعت و دانشگاه
2 ارتباطات بحران
3 اصول ایمنی ومقابله باحوادث پیش بینی نشده درمناطق
4 الگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحران
5 بررسی تطبیقی خودمدیریتی امام خمینی(س)ومدیران
6 بهداشت،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه
7 توسعه جنگل و فضای سبز
8 حفظ نسل و ژنتیک جمعیت ها
9 دومین کنفرانس مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
10 دیپلماسی کنترل جنگ افزار های زیستی
11 رهبری بحران
12 رهنمودهای مدیریتی
13 روش های ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت هاومدیریت بحران
14 سومین کنفرانس مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
15 سیستم های مدیریت تولید (با نگرشی یکپارچه
16 سیستم های مدیریت یکپارچه
17 طراحی راهبردی مدیریت بحران های طبیعی
18 علت یابی
19 عملیات روانی
20 فرآیند کاربردی مدیریت ریسک پروژه
21 فرهنگ جامع مدیریت
22 فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت اضطراری
23 فنولوژی واستقرارگیاهان دارویی ومعطردرباغ گیاهشناسی
24 کنترل راهبردی
25 گزارش دومین نشست گروه های علمی و آموزشی ناجا
26 گزیده مقالات همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
27 مبانی مدیریت پروژه های عمرانی،شهری و بحران
28 مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری
29 مديريت بحران
30 مدیریت استراتژیک کاربردی
31 مدیریت بحران
32 مدیریت بحران در نواحی شهری
33 مدیریت بحران نظامی
34 مدیریت بحران وایمن سازی صنایع و معادن
35 مدیریت بحران،واکنش اضطراری درصنایع نفت،گاز و پتروشیمی
36 مدیریت بر مدیریت ناپذیری
37 مدیریت پروژه
38 مدیریت و ارزیابی ریسک
39 مقالات کنفرانس یاد گیری الکترونیکی
40 مقدمه ای بر امنیت زیستی
41 مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی
42 مقدمه ای بر مدیریت بحران ناشی از تهاجم
43 مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
44 نقش حمل ونقل در تخلیه اضطراری
45 نقش فناوری در پویا سازی مدیریت راهبردی
46 ویژه نامه مدیریت بحران