عنوان شماره  حوزه
اقتصاد نفت و گاز (میادین مشترک) س 6 ر 4-01 اقتصادی
گذار به اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-02 اقتصادی
مبانی، الزامات و نقشه راه اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-03 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی و بانکداری مقاومتی؛ مفاهیم، تجارت و شاخصه ها س 6 ر 4-04 اقتصادی
تهدیدات اقتصاد ملی 1394 س 6 ر 4-05 اقتصادی
امنیت در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی س 6 ر 4-06 اقتصادی
تولید ملی مسائل، چالش ها و راهکار ها س 6 ر 4-07 اقتصادی
نقشه راه پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-08 اقتصادی
راهنمای راهبرد تجاری منطقه ای با رویکرد توسعه و امنیت جمهوری اسلامی ایران س 6 ر 4-09 اقتصادی
تهدیدات اقتصاد ملی 1390 س 6 ر 4-10 اقتصادی
کتاب نقد، نگاهی به فرهنگ کار و بهره وری س 6 ر 4-11 اقتصادی
واکاوی اقتصاد ژاپن بین سال های 1970-2000 س 6 ر 4-12 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران (جلد1) س 6 ر 4-13 اقتصادی
آسیب شناسی اقتصاد ملی و بین المللی ایالات متحده آمریکا س 6 ر 4-14 اقتصادی
پایشگری امنیت ملی در حوزه اقتصاد (جلد2) س 6 ر 4-15 اقتصادی
آثار سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی س 6 ر 4-16 اقتصادی
مجموعه مقالات امنیت اقتصادی (جلد3) س 6 ر 4-17 اقتصادی
بخش صنعت و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی س 6 ر 4-18 اقتصادی
واکاوی تحریم های اقتصادی مبانی نظری و تجربه بین المللی س 6 ر 4-19 اقتصادی
تحریم اقتصادی؛ آثار و پیامد ها، سیاست ها و راهکار ها س 6 ر 4-20 اقتصادی
پایشگری امنیت ملی در حوزه اقتصاد (جلد1) س 6 ر 4-21 اقتصادی
مجموعه مقالات امنیت اقتصادی (جلد1) س 6 ر 4-22 اقتصادی
اثربخشی تحریم های هدفمند س 6 ر 4-23 اقتصادی
منشور اصلاحات اقتصادی انبیاء س 6 ر 4-24 اقتصادی
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران س 6 ر 4-25 اقتصادی
اقتصاد در اندیشه امام خمینی (س) س 6 ر 4-26 اقتصادی
مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-27 اقتصادی
اقتصاد دفاع در دوران جدید س 6 ر 4-28 اقتصادی
تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-29 اقتصادی
راهبرد های اقتصادی س 6 ر 4-30 اقتصادی
اقتصاد و فرهنگ س 6 ر 4-31 اقتصادی
از جهاد اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-32 اقتصادی
مدیریت راهبردی در اقتصاد دانایی نگرش ها و کاربرد های نو س 6 ر 4-33 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی س 6 ر 4-34 اقتصادی
مدیریت نظام های اقتصادی (مقایسه نظام بازار و نظام برنامه ریزی اقتصادی) س 6 ر 4-35 اقتصادی
جنگ از راهی دیگر: جاسوسی اقتصادی در آمریکا س 6 ر 4-36 اقتصادی
برنامه راهبردی جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور س 6 ر 4-37 اقتصادی
اقتصاد استراتژی: کاربرد قاعده مندی های اقتصادی در مدیریت استراتژیک (جلد دوم) س 6 ر 4-38 اقتصادی
دفاع اقتصادی س 6 ر 4-39 اقتصادی
ایران و تحریم های بین المللی س 6 ر 4-40 اقتصادی
مبانی و راهبرد های جهاد اقتصادی س 6 ر 4-41 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی (زمینه ها و راهکارها) س 6 ر 4-42 اقتصادی
مقدمه ای بر اقتصاد تحریم س 6 ر 4-43 اقتصادی
درآمدی بر پدافند اقتصادی س 6 ر 4-44 اقتصادی
بازخوانی تحریم های اقتصادی س 6 ر 4-45 اقتصادی
اندیشه تحریم و خودباوری س 6 ر 4-46 اقتصادی
اقتصاد ایران به کدام سو می رود س 6 ر 4-47 اقتصادی
چرا کشور ها شکست می خورند س 6 ر 4-48 اقتصادی
بهره وری صنعت ایران س 6 ر 4-49 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبنایی و برخی اصول راهنمای کاربردی س 6 ر 4-50 اقتصادی
سند تطبیق برنامه ششم توسعه؛ اقتصادی، اجتماعی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (1395 الی 1399)  س 6 ر 5-01 اقتصادی
جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: تحریم های اقتصادی ایران س 6 ر 5-02 اقتصادی
جستارهایی در اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصادی در ادبیات متعارف؛ مبادی علمی و نظری س 6 ر 5-03 اقتصادی
اقتصاد دانش محور نگاهی جدید به اقتصاد س 6 ر 5-04 اقتصادی
جهاد اقتصادی در سازمان ها س 6 ر 5-05 اقتصادی
تورم و چالش های آن س 6 ر 5-06 اقتصادی
اقتصاد رضوی مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام رضا (ع)  س 6 ر 5-07 اقتصادی
معمای تحریم س 6 ر 5-08 اقتصادی
جنگ اقتصادی و پدافند غیرعامل س 6 ر 5-09 اقتصادی
نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد س 6 ر 5-10 اقتصادی
نقشه راه اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری س 6 ر 5-11 اقتصادی
جنگ های ارزی س 6 ر 5-12 اقتصادی
اقتصاد تحریم نفت س 6 ر 5-13 اقتصادی
اسلام و چالش اقتصادی س 6 ر 5-14 اقتصادی
درس گفتار های اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-15 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی درآمدی برمبانی، سیاست ها و برنامه عمل س 6 ر 5-16 اقتصادی
امام، مردم، اقتصاد؛ تبیین الگو و معیارهای اقتصاد مردم محور مبتنی بر اندیشه امام خمینی (ره) س 6 ر 5-17 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس؛ بررسی تجربه حماسه دفاع مقدس و آموزه های آن در اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-18 اقتصادی
جهاد اقتصادی از نگاه راهبردی س 6 ر 5-19 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با تحریم س 6 ر 5-20 اقتصادی
آسیب شناسی بخش صنعت س 6 ر 5-21 اقتصادی
نقش و جایگاه بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-22 اقتصادی
بهره وری عوامل تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-23 اقتصادی
رقابت پذیری و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی س 6 ر 5-24 اقتصادی
رقابت پذیری و اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-25 اقتصادی
بررسی نقش و جایگاه صنعت پالایش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-26 اقتصادی
ریسک و فرصت؛ مدیریت ریسک به عنوان ابزاری قدرتمند برای توسعه س 6 ر 5-27 اقتصادی
نظام بانکی و تحقق اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-28 اقتصادی
نقش سلامت در تحقق اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-29 اقتصادی
تحلیل جایگاه صنایع کوچک و متوسط در تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-30 اقتصادی
کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی س 6 ر 5-31 اقتصادی
جهان در آینه آمار (2015) س 6 ر 5-32 اقتصادی
امنیت انرژی و آینده بازار جهانی انرژی س 6 ر 5-33 اقتصادی
استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا برای فضای تبادل اطلاعات امن س6ر5ش67 اقتصادی
راهبرد سیاست خارجی  (برای ارتقای جایگاه اقتصادی ج. ا.ا ایرات در شرایط جدید بین الملل س6ر5ش68 اقتصادی
اطلاعات استراتژیک و کشور س11ر2ش1 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته با تاکید بر تولید ملی س11ر2ش2 اقتصادی
نفوذ جبهه استکبار س11ر2ش3 اقتصادی
تبین تجربی دانش بنیانی اقتصاد در شرایط اقتصاد مقاومتی پویا س11ر2ش4 اقتصادی
بازارها و نهاد های مالی س11ر2ش5 اقتصادی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای احتمالی س11ر2ش6 اقتصادی
اقتصاد سیاسی بین الملل  س11ر2ش7 اقتصادی
پایش ناب آوری فردی س11ر2ش8 اقتصادی
پایش آسیب پذیری سازمانی س11ر2ش9 اقتصادی
معمای فراوانی رونق های نفتی و دولت نفتی س11ر2ش10 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی دلایل موانع و راهکارها س11ر2ش11 اقتصادی
فساد اقتصاد  س11ر2ش12 اقتصادی
پایش اقتصاد مقاومتی س11ر2ش13 اقتصادی
پایش تاب آوری سازمانی س11ر2ش14 اقتصادی
پایش ضد شکنندگی اقتصادی س11ر2ش15 اقتصادی
پایش ثبات اقتصاد کلان س11ر2ش16 اقتصادی
پایش اقتصاد پایدار س11ر2ش17 اقتصادی
اطلاعات اقتصادی در دنیایی جهانی س11ر2ش18 اقتصادی
بازارها و نهادهای مالی (جلد دوم) س11ر2ش19 اقتصادی
چرا اقتصاد فرو می ریزد؟ س11ر2ش20 اقتصادی
اقتصاد دولت در ایران اقتصاد مقاومتی در عرضه خانواده س11ر2ش21 اقتصادی
در آمدی بر اقتصاد جمعیت نگرش ها،روش ها و یافته ها س11ر2ش22 اقتصادی
اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری  س11ر2ش23 اقتصادی
چالش ها و رهیافت های مناطق آزاد اقتصادی س11ر2ش24 اقتصادی
اقتصاد مقاومتی و تجارت خارجی در ایران چالش ها و امکان ها س11ر2ش25 اقتصادی