سازمان پدافند غیرعامل کشور

 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

ریاست مرکز

مدیریت آموزش

مدیریت پژوهش

کمیته تالیف متون

سایت و اطلاع رسانی

اداری

مالی

پشتیبانی و امور قراردادها

منابع علمی و کتابخانه