سیاست های حاکم بر فعالیت های پژوهشی

1-  پروژه های پیشنهادی با استفاده از بهترین ظرفیت های علمی موجود کشور اجرا می گردد.

2- پروژه های ارائه شده باید حداقل مورد نیاز یکی از معاونت های سازمان باشد.

3- رعایت سه راس مثلث ( کارفرما، مجری و ناظر ) در پروژه ها الزامی است .

4- تعیین صلاحیت علمی مجری با نظر معاونت مربوطه و رعایت ضوابط جاری سازمان خواهد بود.

5- پروژه های ارائه شده در سه سطح درجه 1و2 و 3 ( از نظر سقف ریالی و از نظر اهمیت) تعریف خواهد شد.

6- بررسی تکراری نبودن پروژه ها به عهده مرکز مطالعات خواهد بود.

7- مجری پروژه ملزم به ارائه مقاله علمی پژوهشی به مرکز خواهد بود.

8- تعیین صلاحیت فنی پروژه هاتوسط معاونت فنی سازمان صورت می گیرد .

9- پروژ ه های که قابلیت استخراج آیین نامه و دستور العمل فنی دارند به معاونت فنی سازمان منعکس می گردد.

10-پروژه ها بر اساس نیاز معاونت ها می تواند در قالب امور پژوهش بنیادی نیز باشد.

11-سقف اجرای پروژه ها حداکثریکساله بوده و در صورت نیاز پس از تصویب شورا فازبندی می شود.

12-مدیریت کنترل پروژه ها و گزارش گیری آن ها توسط مرکز انجام می شود.

13-فلسفه وجودی مرکز نظارت و هدایت پروژه ها، جهت جلوگیری از واسطه گری های بی مورد و ارائه محصول مطلوب پروژه ها به سازمان می باشد .