برنامه آموزش کوتاه مدت

دوره های عمومی در پنج سطح ارائه می گردد:

1-    آحاد مردم

2-    کارکنان عادی

3-    مدیران اجرایی و کارشناسان

4-    مدیران میانی

5-    مدیران عالی

کتاب مرجع آموزشی برای سطوح 2 و 3 کتاب دانستنی های پدافند غیر عامل ویژه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی ( چاپ 1392) بوده که بر اساس سرفصل ابلاغ شده توسط « معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» در 12 ساعت ارائه می گردد.

دوره های تخصصی:

دوره های تخصصی زیر بیشتر مورد نیاز یا درخواست دستگاههای اجرایی و شرکت ها بوده است:

تهدیدات سایبری- پدافند زیستی- مدیریت بحران جنگ نرم( جنگ رسانه، جنگ روانی، جنگ اقتصادی) تهدیدات فناوری نوین(نیمه سخت) مبحث21 مقررات ملی ساختمان معماری با رویکرد پدافند غیر عامل سناریو نویسی و رزمایش- نقش حساسه ها در شناسایی تهدیداغت ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیری زیرساختها حفاظت از زیر ساخت ها و ...

بعضی از دوره های تخصصی مهم مثل پدافند سایبری یا پدافند زیستی ممکن است در 2 یا 3 سطح ( مدیران کارشناسان) اجرا گردد.

اول صفحه