دوره های آموزشی پدافند غیر عامل
دوره تربیت مربی مصوب 48 ساعتهhttp://pdrc.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=366
دوره تخصصی مصوب 32 ساعتهhttp://pdrc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=358
دوره عمومی مصوب 12 ساعتهhttp://pdrc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=357